Micro giants

Running time / 6 mins
Directed by / Yifu Zhou